Négyszögletű Kerek Erdő - Pedagógiai Programunk

Helyi Pedagógiai Programunk elkészítésekor Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje három óvodájának eddigi nevelési gyakorlatát foglaltuk rendszerbe, mely a nevelőtestület konstruktív, közös munkájának eredményeként született meg.

A Négyszögletű Kerek Erdő Program elnevezést a városunkban élt és alkotott Lázár Ervin Négyszögletű Kerek Erdő meseregénye ihlette.
Négyszögletű, mert négy intézmény sajátos arculatát foglalja magába, tervezőmunkánkat is négy egység köré építjük. Kerek, mert a négy tagintézményt kerek egy egésznek tekintjük.

A tagintézmények egyéni arculatának megőrzését a helyi sajátosságokra adaptált, eddig is használt programok jól bevált gyakorlatainak megőrzésével kívánjuk biztosítani. Közös programunkban megjelenítjük az óvodáink közötti azonosságokat, a kiegészítő programokban pedig a fellelhető és felvállalt különbözőségeket.
Ezek alapján kerültek részletes tartalmi kidolgozásra és bevezetésre a kiegészítő programok:

Nyitnikék Óvoda: Nagy Idő Kereke Program
– néphagyomány éltető –
Szivárvány Óvoda: Szivárványos Mesehíd Program
– a gyermekek önkifejezését támogató –
Gesztenyés Óvoda: Kerekedő Program
– kompetencia alapú programcsomag alapján a négy őselemre építkező –

Helyi Pedagógiai Programunk olyan egységes és általános alapelveket, célokat, feladatokat rögzít, melyek alkalmazása mindhárom óvoda teljes munkatársi közösségére vonatkozik.
Célunk, hogy egyesített intézményként, közös pedagógiai értékeinket alapul véve működjünk együtt úgy, hogy minden tagintézmény megőrizze sajátos arculatát. Fontosnak tartjuk, hogy az ünnepek emelkedjenek ki az óvoda mindennapjaiból úgy külsőségeikben, mint belső tartalmukban. 

Küldetés nyilatkozatunk

Nevelőtestületünk a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem-gazdag óvodai élet megteremtésére törekszik, amelyben a gyermekek alkotóvágya kiteljesülhet. 
Élményekben gazdag óvodai élet biztosítására törekszünk.
Gyermekeink legfontosabb tevékenységét a játékot tiszteletben tartjuk.
Személyiségfejlesztés folyamatában arra törekszünk, hogy független, önállóan gondolkodó, problémamegoldó, önmagát ellátni képes, kreatív, segítőkész, toleráns gyermekeket neveljünk
Önkifejezési törekvésüknek tág teret biztosítunk.
Gazdagítjuk ismereteiket a néphagyományokhoz tartozó népköltészeti alkotásokkal -népi rigmusok, mondókák, népi gyermekjátékok, dalos játékok, népmesék-
Lehetőséget adunk, hogy minél változatosabb tevékenységekben gyűjtsenek tapasztalatokat.
Együttműködő szemléletre törekszünk és elsődleges partnerként a családot jelöljük meg.  
Tapasztalatok gyűjtésének tárházát kívánjuk felkínálni az őket körülvevő szűkebb és tágabb környezetükről úgy, hogy közben éljék át önmaguk környezetre gyakorolt hatását.
Űnnepekhez tartozó szokások gyakorlásával az egy közösséghez való tartozás élményét erősítjük.

Különbözőségük tiszteletben tartását hangsúlyozzuk.
Esztétikai élmény nyújtására törekszünk.
Ránk bízott gyermekeket úgy fogadjuk el „amint van, és nem, mint lennie kell.”
Egyénileg és életkoronként változó fejlődési ütemüket nevelőmunkánk során messzemenően figyelembe kívánjuk venni.
Külső kényszerektől mentes környezet megteremtésére törekszünk.
Eredményesség szempontjából nélkülözhetetlennek tartjuk múltunk ismeretét, melybe beletartoznak a néphagyományok és népszokások is.
Rendszeres mozgással biztosítjuk a gyermekek egészségvédelmét.
Döntéseinket a gyermekközpontú szemlélet előtérbe helyezésével igyekszünk meghozni.
Őrizzük a ránk hagyományozott értékeket.